นางสาว นฤมล ขุนทอง

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ ชอบทำอาหาร/สามารถพูดภาษาญี่ปุ่นได้เล็กน้อย