นางสาว นฤมณ จันทร์มั่น

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี-การบัญชีการเงิน

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ พิมพ์ดีดไทย-อังกฤษ,ว่ายน้ำ,คอมพิวเตอร์