นางสาว นรินทร์ ศรีทอง

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี-การบัญชีบริหาร

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ ใช้ Microsoft office โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี พิมพ์ดีดไทย-อังกฤษ ใช้ภา