นางสาว นภาพร สรรค์โอฬาร

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การตลาด-การบริหารการตลาด

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี