นางสาว นนทพรรณ์ วงษ์อัครสกุล

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี-การบัญชีการเงิน

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ ปักครอสติส,อ่านหนังสือ