นางสาว ธารีรัตน์  อโณทัย 

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี

ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ความสามารถพิเศษ การบัญชีโดยคอมพิวเตอร์