นางสาว ธวัลพร วงสกุล

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การตลาด-การบริหารการตลาด

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ ข้อมูลต่างๆๆจากทางอินเตอร์เน็ต