นางสาว ธนาภรณ์ วัชชวงษ์

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การตลาด-การสื่อสารการตลาด

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ ความสามารถพิเศษ: วาดรูป/ความถนัด: การเสนอขายสินค้า