นาย ธนภัทร เลาหภัทร

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การตลาด-การสื่อสารการตลาด

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ อ่านและเขียนภาษาญี่ปุ่นได้เล็กน้อย