นางสาว ทิพย์สุดา หมื่นลภ

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี

ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ความสามารถพิเศษ ด้านคณิตศาสตร์/ การคำนวณ