นางสาว ทัศนีย์ เปี่ยมปาน

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การตลาด-การบริหารการตลาด

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษ และพิมพ์ดีดภาษาไทย