นางสาว ทัศนีย์ ชี้กิ่ง

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ สนใจทางด้านการค้าขาย ธุรกิจส่งออก และชอบเรียนคณิตศาสตร์เป็นพิเศษ