นางสาว ตะวัน รักนุกูล

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี-การบัญชีบริหาร

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ การพูดในที่ประชุมชน/Public speaking ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ