นางสาว ดิศราพร ภู่ชัย

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี-การบัญชีบริหาร

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ