นางสาว ดารารัตน์ โพธิ์สุวรรณ์

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การจัดการ-การจัดการทรัพยากรมนุษย์

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ และมีความสามารถด้านงานศิลปะได้