นางสาว ดารณี ต้นแทน

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี-การบัญชีการเงิน

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ สามารถใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปเอ็กซ์เพรส