นางสาว ดอกฟ้า ศรีรักษา

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การตลาด-การบริหารการตลาด

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ ทัศนศึกษาและการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ