นางสาว ดวงพร สุขสุรัส

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี-การบัญชีการเงิน

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ Microsoft Excell/ พิมพ์ดีดไทย – อังกฤษ