นางสาว ณัฐสุดา กองเย็น

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การตลาด-การบริหารการตลาด

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ ชอบการค้ขายและการวางแผนทางธุรกิจให้ดำเนินการเป็นไปตามระบบ