นาย ณัฐพงศ์ ไตรรัตน์วรพงศ์

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี-การบัญชีบริหาร

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ ฟุตบอล,เกมส์