นางสาว ณัฐติภรณ์   โพธิ์ทิพย์ 

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การตลาด

ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ความสามารถพิเศษ สนใจเกี่ยวกับการทำกาแฟ