นางสาว ณัฐกานต์ กาษรสุวรรณ

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การจัดการ-การจัดการทรัพยากรมนุษย์

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ ใช้คอมพิวเตอร์ในโปรแกรมต่าง ๆ