นางสาว ณัฏฐณิชา บุญเป๋า

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี-การบัญชีบริหาร

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ ชมรมค่าอาสาพัฒนาชนบท