นางสาว ณธีร์วรรณ สุขรัตชู

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์-พัฒนาซอฟท์แวร์

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ อ่านหนังสือ และเล่นคอมพิวเตอร์