นางสาว ฐิติรัตน์ ธนาวุฒิวร

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี-การบัญชีบริหาร

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ ร้องเพลง (ประสบการณ์เรียนขับร้อง 2 ปี กับครู อ้วน มณีนุช สเมรสุต) /ดนต