นางสาว ฐิตารัตน์ ทองเฝ้า

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การตลาด-การบริหารการตลาด

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ พิมพ์ดีดไทยและอังกฤษ สนใจที่จะเรียนกีต้าร์ และเรียนภาษาอังกฤษเพิ่ม