นาย ฐปณวัชร์ มีชูวรพงศ์

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ – การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นและออกแบบโปรแกรมเบื้องต้น/- ติดตั้งระบบปฏิบั