นางสาว ชุติมา จันทร์อ่อน

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี-การบัญชีบริหาร

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ ด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์