นาย ชิโนรส เกตุพุก

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การตลาด-การสื่อสารการตลาด

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ สามารถเล่นกีฬาได้ทุกประเภท สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้