นางสาว ชัญญกัญญ์ แซ่เอง

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี-การบัญชีบริหาร

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์พื้นฐาน