นางสาว ชลิดา แพลูกอินทร์

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา ภาษาอังกฤษธุรกิจ

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ ภาษาอังกฤษ ร้องเพลง เต้น