นางสาว ชลิดา แป้นทอง

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี-การบัญชีบริหาร

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ การแสดงหน้าเวที การเขียนเรียงความ การประดิษฐ์