นางสาว ชญาณินท์ รูปขำ

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ พิมพ์ดีดไทย/อังกฤษ