นาย ฉัตรชัย  เบญจมาศ 

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การตลาด

ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ความสามารถพิเศษ ค้าขาย/เขียนโปรแกรม/เขียนแว็บไซค์