นางสาว จุรีรัตน์ มะลิจันทร์

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี-การบัญชีบริหาร

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ 1.การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ /2.การพิมพ์ดีดไทย-อังกฤษ