นางสาว จุรีรัตน์ ปานสุวรรณ์

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี

ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ความสามารถพิเศษ สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้