นางสาว จุติมา ว่องการ

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี-การบัญชีการเงิน

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ ใช้คอมพิวเตอร์ และ พิมพ์ดีดได้