นางสาว จุฑารัตน์ ดวงแก้ว

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การเงิน

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ เล่นกีฬาบอลเล่บอล เป่าขลุ่ย ใช้โปรแกรมพื้นฐาน Microsoft office พิม