นางสาว จุฑามาศ จารุจิตร

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การตลาด-การสื่อสารการตลาด

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ ร้องเพลง,เต้น,รีดเดอร์