นางสาว จุฑาทิพย์ พีระวงศ์

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี-การบัญชีบริหาร

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ Microsoft Word/ Microsoft Excel/ภาษาอังกฤษ/ ภาษาญี่ปุ่น/ ภาษาจีน