นางสาว จิราภรณ์  ทนคง 

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี

ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ความสามารถพิเศษ ใช้โปรแกรม Photoshop /Excel/PowerPoint/ เล่นวอลเลย์บอล/