นางสาว จารุวรรณ จันทรศร

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี-การบัญชีบริหาร

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ ใช้โปรมแกรมบัญชีสำเร็จรูป Apertis/ใช้โปรแกรม Microsoft office/พิมพ์ดีด