นางสาว จารวี แจ่มเจริญ

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ การวาดภาพต่างๆ การเล่นแบดมินตัน