นางสาว จันทร์รัตน์ กลัดกุหลาบ

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การตลาด-การบริหารการตลาด

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้อย่างถนัด ความสนใจพิเศษ คือ อยากท