นางสาว จริยา เสี้ยมสอน

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี-การบัญชีการเงิน

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ พิมพ์ดีด โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (บัญชี) กีฬา (วอลเล่ย์บอล)