นางสาว จริยา  เพ็ชร์สีสม 

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การตลาด

ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ความสามารถพิเศษ สอบธรรมะศึกษาชั้นตรีผ่าน