นางสาว จรัญญา ทรงศิริ

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การตลาด-การบริหารการตลาด

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ เป่าขลุ่ย เป่าโมเลเดียน