นางสาว จรรยา  แย้มสกุลณา 

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การตลาด

ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ความสามารถพิเศษ สนใจเรื่องข่าวสารบ้านเมืองในข