นางสาว ขวัญเรือน  กันหาวัน 

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี

ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ความสามารถพิเศษ การประกวดมายาทและการสมาคม อาชีวะเอกชนแห่งประเทศไทย (เหรียญเงิน) และเข