นางสาว ขนิษฐา ใหม่ผึ้ง

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี-การบัญชีการเงิน

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ สนใจงานประดิษฐ์ดอกไม้ต่างๆ